UITGANGSPUNTEN

De uitgangspunten van ons onderwijs zijn:

  • Onderwijs op maat
    de behoefte van een kind bepaalt de vorm van het onderwijs.
  • Talentontwikkeling
    gebaseerd op de theorie van Gardner. Kinderen ontdekken en leren zo hun eigen cognitieve, creatieve en andere talenten te ontwikkelen en die van andere kinderen te waarderen.

INSTRUCTIE

Er zijn instructiegroepen voor rekenen, taal, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Deze zijn onderverdeeld in drie niveaus: BASIS voor het reguliere programma, VERRIJKING voor een aanvullende uitdaging en BREEDTE voor ondersteuning.

EXTRA BEGELEIDING

Er is extra aandacht voor wie minder makkelijk mee komt. Leerlingen die meer kunnen krijgen een verkort programma met meer uitdagende leerstof. Zo krijgt ieder kind de aandacht die het verdient.

Gardner-meervoudige-intelligentie

Wij bieden de leerlingen een breed aanbod van beeldende vorming, audiovisuele kunst, media, letteren, cultureel erfgoed, dans, toneel, drama, muziek en cultuur. Naast de reguliere leerkrachten zijn er vakdocenten voor muziek, beweging en beeldende vorming.

RESULTAATGERICHT

Basisschool SAB werkt opbrengstgericht, ongeacht het niveau van de leerling. Wij leren de kinderen om zowel op school als thuis zelfstandig en gestructureerd te werken, zodat ze later makkelijk doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

DYSLEXIE

Leerlingen met dyslexie krijgen -waar nodig- extra ondersteuning en aangepast (toets)-materiaal. Basisschool SAB werkt nauw samen met de instanties in de regio. Wij bieden de mogelijkheid om extra hulp in de vorm van remedial teaching te volgen tijdens reguliere schooltijden.

TALENTONTWIKKELING

Tijdens onze talentmomenten ontplooien de leerlingen hun eigen kwaliteiten en leren zij het talent van anderen te waarderen. Omdat kinderen uit verschillende groepen samenwerken ontstaat er respect voor het talent van jezelf en de ander.

LOGOPEDIE

Onze kleuters worden tweemaal per jaar gescreend door een logopedist. Hierbij wordt gelet op: articulatie, ademhaling, stemgeving, stemgebruik, vloeiendheid van spreken, mondmotoriek en nasaliteit, gehoor- en luisterfunctie, taalbegrip en taalproductie (passieve en actieve taal).